கடகம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

27-12-2020 முதல் 20-12-2023 வரை கண்டகச் சனியின் ஆதிக்கம், கடமையில் கவனம் இனி தேவை! கடக ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 6-ம் இடத்தில்...
23 May 2022 9:36 AM GMT
கடகம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் : 27-12-2020 முதல் 20-12-2023 வரை

கடகம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் : 27-12-2020 முதல் 20-12-2023 வரை

கண்டகச் சனியின் ஆதிக்கம், கடமையில் கவனம் இனி தேவை! கடக ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 6-ம் இடத்தில் சஞ்சரித்து வந்த சனி பகவான், 7-ம் இடமான...
GMT