விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2023

விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2023

01.01.2023 முதல் 31.12.2023 வரைவிசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(விசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு உள்ளவா்களுக்கும்) வரவு அதிகரிக்கும், வசந்தம்...
23 May 2022 3:17 PM GMT
விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

விருச்சகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(விசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு உள்ளவா்களுக்கும் வெற்றி வாய்ப்புகள் வீடு தேடி...
14 May 2022 10:45 PM GMT