விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக ஏவியது சீனா...!

விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக ஏவியது சீனா...!

விண்வெளியில் புதிதாக அமைக்கும் டியாங்காங் ஆய்வு மையத்திற்கு டியான்ஷு-5 என்ற சரக்கு விண்கலத்தை வெற்றிக்கரமாக அனுப்பியது சீனா.
13 Nov 2022 4:44 AM GMT