எலும்புகளை செதுக்கி தயாரிக்கப்படும் நகைகள்

எலும்புகளை செதுக்கி தயாரிக்கப்படும் நகைகள்

பல்வேறு வகையான கருவிகளைக் கொண்டு எலும்புகளை செதுக்கி நகைகள் தயாரிக்கிறார்கள். இவ்வாறு காதணிகள், நெக்லஸ், வளையல், பிரேஸ்லெட், ஹேர் கிளிப், ஹேர் பின் போன்ற பலவகையான அணிகலன்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
5 March 2023 1:30 AM GMT