பண வீக்கத்தை குறைக்க வேறு வழியே இல்லையா?

பண வீக்கத்தை குறைக்க வேறு வழியே இல்லையா?

ரெப்போ வட்டி என்பது ரிசர்வ் வங்கி, வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கிற கடனுக்கு விதிக்கிற வட்டி விகிதத்தை குறிக்கிறது. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நிதி நடவடிக்கைகளில் வரிவிதிப்பு, அரசாங்கச் செலவுகள் மற்றும் பொதுக்கடன்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
17 Feb 2023 12:58 PM GMT