சீறிப்பாய்ந்து செல்லும் தண்ணீர்


சீறிப்பாய்ந்து செல்லும் தண்ணீர்
x

தண்ணீர் சீறிப்பாய்ந்து செல்கிறது.

கரூர்

கரூர் ஆண்டாங்கோவில் தடுப்பணையில் தண்ணீர் சீறிப்பாய்ந்து செல்வதை படத்தில் காணலாம்.


Next Story