உங்கள் முகவரி

நிலத்திற்கான அளவீடு கணக்கு + "||" + Land survey account

நிலத்திற்கான அளவீடு கணக்கு

நிலத்திற்கான அளவீடு  கணக்கு
நிலத்திற்கான அளவீடு கணக்கு.
144 சதுர அங்குலம்  1 சதுர அடி 

1 சதுர மீட்டர் 10.76 சதுர அடி 

435.6 சதுர அடி   1 சென்ட்

100 சென்ட்  1 ஏக்கர் 

1 ஏக்கர்  4067.23 சதுர மீட்டர் 

1 ஏக்கர்  43560 சதுர அடி 

2.47 ஏக்கர் 1 ஹெக்டேர்

2400 சதுர அடி1 கிரவுண்டு 

24 மனை1 காணி

1 காணி1.32 ஏக்கர்