கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2023

கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2023

அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே, ஸோ, தா உள்ளவர்களுக்கும்)வழிபாட்டால்...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2022

கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே, ஸோ, தா உள்ளவர்களுக்கும்) ...
23 May 2022 3:20 PM GMT
கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2022

கும்பம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே, ஸோ, தா உள்ளவர்களுக்கும் ...
14 May 2022 10:51 PM GMT