சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2023

சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2023

மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே உள்ளவர்களுக்கும்)குருப்பெயர்ச்சிக்குப் பிறகு...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2022

சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே உள்ளவர்களுக்கும்) மங்கல ஓசை மனையில் கேட்கும் ...
23 May 2022 3:14 PM GMT
சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2022

சிம்மம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே உள்ளவர்களுக்கும் சுபவிரயங்கள் அதிகரிக்கும் ...
14 May 2022 10:19 PM GMT