துலாம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

துலாம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ர, ரு, ரே, த, தி, து, தே உள்ளவர்களுக்கும் ஏழில் வருகிறது...
17 May 2022 7:54 AM GMT