துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2023

துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2023

சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ர, ரு, ரே, த, தி, து, தே உள்ளவர்களுக்கும்)மே மாதத்திற்கு மேல்...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2022

துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம், 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- ர, ரு, ரே, த, தி, து, தே உள்ளவர்களுக்கும்) முற்பாதி...
23 May 2022 3:16 PM GMT
துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2022

துலாம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(சித்திரை 3, 4 பாதங்கள், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ர, ரு, ரே, த, தி, து, தே உள்ளவர்களுக்கும் யோசித்து...
14 May 2022 10:44 PM GMT