தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2023

தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2023

மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே உள்ளவர்களுக்கும்)ஏழரைச்சனி விலகி இனிமை தரும்...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2022

தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2022

(மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே உள்ளவர்களுக்கும்) எண்ணங்கள் எளிதில்...
23 May 2022 3:18 PM GMT
தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2022

தனுசு - ஆண்டு பலன் - 2022

(மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே உள்ளவர்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வாசல்...
14 May 2022 10:47 PM GMT