கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: பா, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ உள்ளவர்களுக்கும் எட்டில்...
17 May 2022 7:51 AM GMT