திருப்பூர் மாநகரின் முக்கிய சந்திப்பு சிக்னல்களில் போக்குவரத்து நெரிசலில் ஆம்புலன்சு வாகனங்கள் அடிக்கடி சிக்கிதிணறுகின்றன.

திருப்பூர் மாநகரின் முக்கிய சந்திப்பு சிக்னல்களில் போக்குவரத்து நெரிசலில் ஆம்புலன்சு வாகனங்கள் அடிக்கடி சிக்கிதிணறுகின்றன.

திருப்பூர் மாநகரின் முக்கிய சந்திப்பு சிக்னல்களில் போக்குவரத்து நெரிசலில் ஆம்புலன்சு வாகனங்கள் அடிக்கடி சிக்கி திணறுகின்றன.
12 Feb 2023 1:13 PM GMT