படுகை அணையை ஆக்கிரமித்த ஆகாய தாமரை

படுகை அணையை ஆக்கிரமித்த ஆகாய தாமரை

படுகை அணையில் ஆகாயத்தாமரை ஆக்கிரமித்துள்ளதால் சுண்ணாம்பாறு ஓடைபோல் காட்சியளிக்கிறது.
13 Aug 2023 5:58 PM GMT