சென்னை தலைமைச்செயலகத்தில் பலத்த சத்தத்துடன் விரிசல் விட்ட டைல்ஸ் - அதிக வெப்பம் தாங்காமல் உடைந்தன

சென்னை தலைமைச்செயலகத்தில் பலத்த சத்தத்துடன் விரிசல் விட்ட 'டைல்ஸ்' - அதிக வெப்பம் தாங்காமல் உடைந்தன

சென்னை தலைமைச்செயலகத்தில் அதிக வெப்பம் தாங்காமல் பலத்த சத்தத்துடன் ‘டைல்ஸ்' திடீரென்று விரிசல் விட்டன .
24 May 2022 5:05 PM GMT