உலகின் ஆபத்தான வேலைகள்..!

உலகின் ஆபத்தான வேலைகள்..!

உலகில் ஒயிட் காலர் வேலைகள், புளூ காலர் வேலைகள் என பல வேலைகளில் ‘தில்லுக்கு துட்டு’ வகையிலான வேலைகளும் உண்டு. அவை கேட்பதற்கும், படிப்பதற்கும் சுவாரசியமாக இருக்கலாம். ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சவாலானது. சிக்கலானது.
17 Oct 2023 2:32 PM GMT