சிறந்த வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் திருக்குர்ஆன்

சிறந்த வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் திருக்குர்ஆன்

மனிதனை நேர்வழிப்படுத்தி, இந்தப்பூமியில் அவன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், மறுமை வெற்றியை எவ்வாறு அடைவது என்பது குறித்து அழகிய முறையில் வழிகாட்டும் சிறந்த வேதம் திருக்குர்ஆன் மட்டுமே.
11 July 2023 2:07 PM GMT