இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

புதிய இடத்தில் நீங்கள் சமரசம் செய்து கொண்டு, சில மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது உண்மைதான். அதேசமயம் உங்கள் மகளுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை நீங்கள் செய்வீர்கள். அதனால் உங்களை கவனித்துக்கொள்வது அவருக்கு கூடுதல் சுமையாக இருக்காது.
24 Sep 2023 1:30 AM GMT