கிழக்கு பகுதியில் முக்கிய நகரங்களை உக்ரைன் மீட்டது - ரஷிய படைகள் பின்வாங்கின

கிழக்கு பகுதியில் முக்கிய நகரங்களை உக்ரைன் மீட்டது - ரஷிய படைகள் பின்வாங்கின

கிழக்கு உக்ரைனில் முக்கிய நகரங்களை உக்ரைன் மீட்டது. ரஷிய படைகள் அங்கிருந்து பின்வாங்கின.
11 Sep 2022 8:53 PM GMT