30 வயதுகளில் திருமணம் செய்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

30 வயதுகளில் திருமணம் செய்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

திருமண பந்தத்தில், நிதி எப்போதும் முக்கியமான ஒன்று. இளமையில் திருமணம் செய்யும்போது நிதி சார்ந்த விஷயங்களை எளிதாக திட்டமிட்டு அதற்கேற்ப இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியும். ஆனால் 30-களில் திருமணம் செய்யும்போது, அடுத்தடுத்து பல பொறுப்புகளை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும்.
10 Sep 2023 1:30 AM GMT