ஐ.நா. பொதுசபையில் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளின் பயன்பாடு - இந்தியா முன்மொழிந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

ஐ.நா. பொதுசபையில் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளின் பயன்பாடு - இந்தியா முன்மொழிந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

ஐ.நா. பொதுசபையில் இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகள் பயன்பாடு தொடர்பாக இந்தியா முன்மொழிந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
11 Jun 2022 2:28 PM GMT