இந்த வார விசேஷங்கள் (2-5-2023 முதல் 8-5-2023 வரை)

இந்த வார விசேஷங்கள் (2-5-2023 முதல் 8-5-2023 வரை)

மே மாதம் 2-ம் தேதியில் இருந்து மே மாதம் 8-ம் தேதி வரை நடக்க உள்ள சில முக்கியமான ஆன்மிக நிகழ்வுகளை இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.
4 May 2023 11:44 AM GMT