இந்திய கட்டுமானத்துறையின் பாரம்பரிய யுக்திகள்

இந்திய கட்டுமானத்துறையின் பாரம்பரிய யுக்திகள்

மரப்பலகை அச்சு (Wooden Formwork), மிவன் கட்டுமான தொழில்நுட்பம் (MIVAN construction technology), முன்வார்ப்பு தொழில்நுட்பம் (Precast technology) மற்றும் RCC சாரம் கட்டுமானம் இவை 1990களில் இருந்து இந்தியாவில் பின்பற்றப் பட்டு வருகின்றன. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
24 Sep 2022 3:09 AM GMT