ஆன்மிகம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம் + "||" + Tirumantiram

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்

வாரம் ஒரு திருமந்திரம்
திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் பக்தியையும், ஆன்மிகத்தின் வழியையும், இன்னும் பலவற்றையும் கற்பிக்கும் நூலாக இருக்கிறது.
அந்த திருமந்திரத்தில் இருந்து ஒரு பாடலையும், அதற்கான விளக்கத்தையும் இங்கே பார்ப்போம்.

பாடல்:- நாடும் உறவும் கலந்து எங்கள் நந்தியைத்

தேடுவன் தேடிச் சிவபெருமான் என்று

கூடுவன் கூடிக் குரைகழற்கே செல்ல

வீடும் அளவும் விடுகின்றிலேனே
.

பொருள்:- அன்போடு சென்று சேரும் உறவும், நேயமும் கலந்து நம்பெருமானை நான் தேடுவேன். அப்படித் தேடி, சிவபெருமானை கண்டு அவருடைய திருபாதத்தை பற்றிக்கொள்வேன். என்னுடைய கர்மவினைகள் அகன்று, என்னுடை பிறப்பு நீங்கும் வரை, அந்த திருவடிகளை நான் விடமாட்டேன்.