மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2023

மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2023

உத்ராடம் 2, 3, 4பாதங்கள், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2 வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: போ, ஜ, ஜி, ஜீ, ஜே, ஜோ, க, கா, கி உள்ளவர்களுக்கும்)சனி மாற்றத்திற்கு...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(உத்ராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2 வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- போ, ஜ, ஜி, ஜீ, ஜே, ஜோ, க, கா, கி உள்ளவர்களுக்கும்) ஏழரைச்...
23 May 2022 3:19 PM GMT
மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மகரம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(உத்ராடம் 2, 3, 4 பாதங்கள், திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2 வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: போ, ஜ, ஜி, ஜீ, ஜே, ஜோ, க, கா, கி உள்ளவர்களுக்கும் ...
14 May 2022 10:49 PM GMT