சிம்மம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

சிம்மம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே உள்ளவர்களுக்கும் ஒன்பதில் வருகிறது ராகு; உன்னத...
17 May 2022 7:49 AM GMT