ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2023

ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2023

01.01.2023 முதல் 31.12.2023 வரைகார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி, வு,...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2022

ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(கார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி, வு, வே, வோ உள்ளவர்களுக்கும்) ...
23 May 2022 3:09 PM GMT
ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2022

ரிஷபம் - ஆண்டு பலன் - 2022

கார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி, வு, வே, வோ உள்ளவர்களுக்கும் ...
25 April 2022 10:06 AM GMT