கன்னி - பிலவ ஆண்டு பலன்

கன்னி - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ப, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ ...
23 May 2022 3:58 PM GMT