கன்னி - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

கன்னி - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: பா, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - பிலவ ஆண்டு பலன்

கன்னி - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ப, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ...
23 May 2022 3:58 PM GMT