இளைஞர்கள் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம்...

இளைஞர்கள் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம்...

இளைஞர்களிடம் உரையாடும் போது, நமது பழைய சிந்தனைகளைக் கடந்து, திறந்த மனதோடு இளைஞர்களின் புதிய சிந்தனைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும்.
5 Oct 2023 11:59 AM GMT
உண்மையான நோன்பு நாள்

உண்மையான நோன்பு நாள்

மனிதன் கடவுளிடமிருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள நோன்பு நாளை ஏற்படுத்தினான். ஆனால் இந்த நாற்பது நாள் நோன்பு வித்தியாசமானது. ‘புனித வெள்ளி’ வருவதற்கு நாற்பது நாளுக்கு முன் நோன்பு ஆரம்பித்துவிடுவார்கள்.
4 April 2023 9:17 AM GMT
இரக்கத்தை சிநேகிப்போம்!

இரக்கத்தை சிநேகிப்போம்!

கிறிஸ்துவில் முழு ஆன்மாவோடு அன்புகூர்ந்து, பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறவர்கள் ஒருமனப்பட்டு கூடி ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட உறவாடுகிற இடம் தான் சபை அல்லது திருச்சபை என்று பொருள்படும்.
24 Feb 2023 3:50 PM GMT