இரக்கத்தை சிநேகிப்போம்!

இரக்கத்தை சிநேகிப்போம்!

கிறிஸ்துவில் முழு ஆன்மாவோடு அன்புகூர்ந்து, பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுகிறவர்கள் ஒருமனப்பட்டு கூடி ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட உறவாடுகிற இடம் தான் சபை அல்லது திருச்சபை என்று பொருள்படும்.
24 Feb 2023 3:50 PM GMT