போடியில் சீசன் தொடக்கம்:கொடுக்காய்புளி கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனை

போடியில் சீசன் தொடக்கம்:கொடுக்காய்புளி கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனை

போடியில் கொடுக்காய்புளி சீசன் ெதாடங்கி உள்ளதால் கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
19 March 2023 6:45 PM GMT