விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டம்

விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டம்

சேரம்பாடியில் விவசாயிகள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினர்.
15 Oct 2023 8:45 PM GMT
குடும்ப விவசாயம்

குடும்ப விவசாயம்

உலக உணவுப் பாதுகாப்புக்கு குடும்பமாக விவசாயத்தை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகள் அளித்துவரும் முக்கியப் பங்களிப்பு பற்றி சர்வதேச சமூகம் உணர வேண்டும்.
6 Oct 2023 4:03 PM GMT