சீன விண்கலம் வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தம்

சீன விண்கலம் வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தம்

சீன விண்கலம் டியான்சூ-6 வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது.
11 May 2023 10:20 PM GMT