80 அடி ஆழ கிணற்றில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

80 அடி ஆழ கிணற்றில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

80 அடி ஆழ கிணற்றில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
31 July 2023 6:28 PM GMT
கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

விக்கிரமங்கலம் அருகே கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
5 July 2023 6:37 PM GMT
பள்ளத்தில் சிக்கிய பசு உயிருடன் மீட்பு

பள்ளத்தில் சிக்கிய பசு உயிருடன் மீட்பு

பள்ளத்தில் சிக்கிய பசு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
17 Jun 2023 6:48 PM GMT
அந்தியூர் அருகே குழியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

அந்தியூர் அருகே குழியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

அந்தியூர் அருகே குழியில் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
16 Jun 2023 9:34 PM GMT
வாய்க்காலுக்குள் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

வாய்க்காலுக்குள் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்பு

வாய்க்காலுக்குள் விழுந்த பசுமாடு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
6 Jun 2023 5:59 PM GMT
குட்டையில் தவறி விழுந்த  பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு

குட்டையில் தவறி விழுந்த பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு

பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு
12 Dec 2022 7:30 PM GMT
குட்டையில் தவறி விழுந்த  பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு

குட்டையில் தவறி விழுந்த பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு

பசு மாடு உயிருடன் மீட்பு
12 Dec 2022 4:24 PM GMT