சரத்பவார் கோவிலுக்கு வெளியே நின்று தரிசனம் செய்தது ஏன்?

சரத்பவார் கோவிலுக்கு வெளியே நின்று தரிசனம் செய்தது ஏன்?

சரத்பவார் கோவிலுக்கு வெளியே நின்று சாமி தரிசனம் செய்தது ஏன்? என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
28 May 2022 1:42 PM GMT