நீர்பாசன கட்டுமானத்தின் முன்னோடியாக திகழும் கோப்பாடி தொட்டிப்பாலம்

நீர்பாசன கட்டுமானத்தின் முன்னோடியாக திகழும் கோப்பாடி தொட்டிப்பாலம்

சர் ஆர்தர் காட்டனால் கட்டப்பட்ட கோப்பாடி பாலம், முன்னோடி நீர்பாசன கட்டுமானமாக உயர்ந்து நிற்கிறது.
24 Jan 2023 2:33 PM GMT