சிமி டெலஸ்கோப்!

சிமி டெலஸ்கோப்!

பல பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவிலிருந்து வரும் ரேடியோ அலைகளை பதிவு செய்து அறிய உதவுகிறது சிமி எனும் ரேடியோ டெலஸ்கோப்.
12 Oct 2023 10:49 AM GMT