வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி

வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி

வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.
27 Jun 2022 6:07 PM GMT
உற்பத்தி குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்வு

உற்பத்தி குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்வு

உற்பத்தி குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
11 Jun 2022 5:56 PM GMT
வரத்து குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்வு

வரத்து குறைவால் வெல்லம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
5 Jun 2022 6:19 PM GMT
வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி

வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி

வரத்து அதிகரிப்பால் வெல்லம் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.
29 May 2022 5:56 PM GMT