கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2023

கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2023

புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், புனா்பூசம், ஆயில்யம் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும்)மாற்றங்களால் ஏற்றங்கள்...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(புனர்பூசம் 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும்) கண்டகச் சனி நடப்பதால்...
23 May 2022 3:13 PM GMT
கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

கடகம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(புனர்பூசம் 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் முடிய) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும் ஏழில் சனி; எதிலும்...
14 May 2022 10:14 PM GMT