18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கோர்பேவாக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த அரசு ஒப்புதல்

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கோர்பேவாக்ஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த அரசு ஒப்புதல்

நாடு முழுவதும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கோர்பேவாக்ஸ் தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது.
10 Aug 2022 6:52 AM GMT