பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை?  காங்கிரஸ் கேள்வி

பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை? காங்கிரஸ் கேள்வி

‘பி.எம்.கேர்ஸ்’ என்னும் பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை என்று காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
25 April 2023 8:04 PM GMT