செங்காந்தள் மலர் விதைக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்

செங்காந்தள் மலர் விதைக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்

செங்காந்தள் மலர் விதைக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.
12 July 2022 6:43 PM GMT