சிரியாவில் ரோமானியர்கள் காலத்தைச் சேர்ந்த மொசைக் கட்டுமான அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு

சிரியாவில் ரோமானியர்கள் காலத்தைச் சேர்ந்த மொசைக் கட்டுமான அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு

சுமார் 1,600 ஆண்டுகள் பழமையான மொசைக் கற்கள் கொண்ட கட்டுமான அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
19 Oct 2022 4:05 PM GMT