வன விலங்குகளை விரட்டும் மூங்கில் கருவி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைப்பு

வன விலங்குகளை விரட்டும் மூங்கில் கருவி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைப்பு

வன விலங்குகளை விரட்டும் மூங்கில் கருவி கிருஷ்ணகிரி அரசு அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
24 Jun 2022 5:18 PM GMT