கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2023

கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2023

உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: பா, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ உள்ளவர்களுக்கும்)எட்டில் வரும்...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2022

கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2022

(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ உள்ளவர்களுக்கும்) ஏழில் குரு...
23 May 2022 3:15 PM GMT
கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2022

கன்னி - ஆண்டு பலன் - 2022

(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ப, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ உள்ளவர்களுக்கும் ...
14 May 2022 10:42 PM GMT