ராசிபலன்


நினைத்ததை முடித்து நிம்மதி
 கானும் நாள். குழந்தைகளின்
 நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்
கொள்வீர்கள். சேமிப்பை உயர்த்
தும் எண்ணம் மேலோங்கும். உத்தி
யோக உயர்வு உண்டு.

Astrology

8/8/2020 7:56:03 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries