கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை உயர்நிலையை அடைய கடுமையாக உழைக்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை எடுத்த கொள்கை மாறாமல் லட்சியத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி...
17 Sep 2022 9:14 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை எந்த காரியத்திலும் யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டுமென்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக்...
16 Aug 2022 1:03 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ளும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:46 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை கடமைகளை சரிவரச் செய்து வர வேண்டும் என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக...
14 Jun 2022 12:58 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2022 முதல் 14-06-2022 வரைஏன்? எதற்கு? என்ற கேள்விகளை அடிக்கடி கேட்கும் இயல்புடைய கும்ப ராசி நேயர்களே! வைகாசி மாதக்...
10 May 2022 3:09 PM GMT